CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz wdrożonych rozwiązań organizacyjnych Krajowa Spółka Cukrowa S.A. doprowadziła do znaczącego zmniejszenia zużycia wody w procesie technologicznym w cukrowniach. Obiegi wód procesowych są obiegami zamkniętymi i krążą w nich ilości wody sięgające tysięcy metrów sześciennych w ciągu godziny. Obecnie do procesu produkcyjnego cukrownie pobierają śladowe ilości wody z ujęć i jest to około 0,02 m3/tonę buraków. Ilość pobieranej wody w porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się przeszło 20-krotnie.

Buraki cukrowe zawierają oprócz cukru również około 75% wody, która trafia do obiegu produkcyjnego i wymaga oczyszczenia. W celu poprawy jakości wód krążących w obiegach oraz zmniejszenia zużycia wody sukcesywnie od wielu lat realizowane są działania inwestycyjne i remontowe w tym obszarze.

Proces produkcji cukru wymaga dostarczania dużej ilości energii cieplnej w postaci pary grzejnej oraz energii elektrycznej. W związku z tym, że para do procesu produkcji produkowana jest w kotłach węglowych, Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ilości spalanego węgla. Realizacja przedsięwzięć w wyżej wymienionym obszarze skutkuje uzyskaniem przez Spółkę z Urzędu Regulacji Energetyki (potwierdzonym audytami) tak zwanych białych certyfikatów. Od 2014 roku do chwili obecnej ilość tych certyfikatów odpowiada zmniejszeniu zużycia energii – w przeliczeniu na węgiel o ponad 33 tysiące ton (zmniejszenie ilości węgla zużywanego w czasie jednego roku eksploatacji przez jeden zakład produkcyjny). Odpowiada to rocznemu spadkowi emisji dwutlenku węgla o około 70 tysięcy ton. Dokonano tego dzięki podnoszeniu efektywności procesów technologicznych, w tym sprawności kotłowni w poszczególnych cukrowniach. W konsekwencji podjętych działań ilość zużytego węgla w porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się przeszło dwukrotnie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. produkuje także energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżki sprzedaje (ok. 16 GWh/rok) do odbiorców zewnętrznych. Jednocześnie ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło spada zużycie prądu, które zostało zredukowane o około jedną czwartą od początku istnienia Spółki. Zdecydowana większość produkcji energii elektrycznej odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji (połączone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej). Potwierdzeniem tego są przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki „czerwone” i „żółte” certyfikaty. W okresie 2014–2018 wyprodukowano łącznie około 578 GWh takiej energii.

Opracowany plan modernizacji elektrociepłowni działających w Spółce zakłada do roku 2025 stałą poprawę efektywności oczyszczania spalin. W dwóch cukrowniach wykonano stacje odsiarczania spalin – są to pierwsze kroki mające na celu dostosowanie istniejących instalacji do nadchodzących wymogów prawnych w zakresie emisji do powietrza.

BHP

W swojej działalności Spółka przywiązuje szczególną uwagę do zachowania bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy. KSC S.A. spełniła wymagania dla Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. Od 2018 roku centrala i wszystkie oddziały zostały zaopatrzone w najnowszej generacji defibrylatory działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa Pracowników.

 • Zrównoważona produkcja
  Nadwyżki energi elektrycznej
 • Obniżenie zużycia prądu
  Obniżenie zużycia prądu
 • Wykorzystanie wody zawartej w burakach
  Wykorzystanie wody zawartej w burakach
 • Zmiejszenie zużycia wody
  Zmiejszenie zużycia wody

Certyfikacja

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. wdrożyła następujące systemy:

 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie produkcji i sprzedaży cukru białego, zgodny z wymogami normy ISO 22000:2005 i System zarządzania, jakością, zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015, ustanowione w Spółce Uchwałą Nr 1186/IV/2006 z dnia 16.08.2006 roku;
 • System zarządzania środowiskiem, zgodny z wymogami normy ISO 14001:2004 i System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymogami normy PN-N-18001:2004, ustanowione w Spółce Uchwałą Nr 2613/V/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku;
 • BRC – British Retail Consortium – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności (Global Standard Food) to standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów;
 • IFS –- International Food Standard jest skierowany do wszystkich producentów żywności, a w szczególności producentów marek własnych, a opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów;
 • FSSC 22000 – Food Safety System Certification – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności;
 • GMP+ Feed Safety Assurance – międzynarodowy system bezpieczeństwa pasz.

W okresie kampanii cukrowniczej 2017/2018 zostały przeprowadzone w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. następujące audyty, potwierdzające wdrożenie systemów/ standardów jakościowych:

 • Audyt pierwszego nadzoru Systemów Zarządzania: Jakością (ISO 9001:2015) i Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) w zakresie produkcja i sprzedaż cukru białego, przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Badaniu audytowemu została poddana Centrala Spółki i oddziały produkcyjne („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”).
 • Audyty wznawiające na zgodność z wymaganiami standardów sieci handlowych IFS/BRC w zakresie produkcji cukru białego i pakowania w opakowania: papierowe, polipropylenowe, autocysterna, przeprowadzone zostały przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W „Cukrowni Dobrzelin”, „Cukrowni Kluczewo” i „Cukrowni Nakło” przeprowadzono audyty na zgodność z wymaganiami IFS. W „Cukrowni Krasnystaw”, „Cukrowni Kruszwica”, „Cukrowni Werbkowice” przeprowadzono audyty na zgodność z wymaganiami BRC.
 • Audyt certyfikujący systemu bezpieczeństwa pasz (GMP+FSA) przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o. Certyfikacją objęte zostały materiały paszowe – wysłodki buraczane i melasa buraczana. Audyty GMP+B1 „Produkcja, handel i usługi” przeprowadzono w Centrali Spółki i oddziałach produkcyjnych („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”).  Audyty GMP+B3 „Handel, skup, magazynowanie i przeładunek” i GMP+B4 „Transport” przeprowadzono w Centrali Spółki i w „Cukrowni Kruszwica”.

Wszystkie wyszczególnione audyty zakończyły się wynikiem pozytywnym i decyzjami jednostek certyfikujących o przyznaniu stosownych certyfikatów.

W okresie po kampanii cukrowniczej 2017/2018 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. (cukrownie i Centrala Spółki) przeprowadzono audyty KZR INIG i REDcert2.

W maju 2018 roku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otrzymała ponownie certyfikat zrównoważonej uprawy buraków cukrowych REDcert2, który potwierdza, że Plantatorzy KSC S.A. spełniają wymagania w zakresie uprawy buraka cukrowego zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi. Praktyki te obejmują planowanie upraw i zarządzanie zasobami gospodarstwa. Certyfikat REDcert2 jest jednocześnie potwierdzeniem wypełnienia wytycznych Platformy SAI na „srebrnym” poziomie FSA 2.0.

W dniu 19 września 2018 roku, po przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. audytach, Spółka otrzymała certyfikat KZR INIG potwierdzający spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten umożliwia Spółce sprzedaż melasy do firm produkujących etanol na biopaliwa.

W Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku w kwietniu 2018 roku odbył się audyt pierwszego nadzoru na zgodność z wymaganiami standardu FSSC 22000. Audyt ten przeprowadziła jednostka certyfikująca CSQA, która podjęła decyzję o utrzymaniu ważności przyznanego w październiku 2017 roku certyfikatu FSSC 22000 w zakresie „Przetwarzanie i pasteryzacja sosów na bazie pomidorów, ketchupu, marynowanych warzyw, marmolady, dżemów oraz powideł pakowanych w szklane słoiki i plastikowe pojemniki. Przetwarzanie i sterylizacja przecierów owocowych i warzywnych pakowanych w worki aseptyczne”.

Wszystkie opisane certyfikaty dostępne na na stronie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. pod linkiem: https://firma.polski-cukier.pl/13,zintegrowany-system-zarzadzania-certyfikaty