CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

W celu kształtowania świadomości i wrażliwości etycznej Pracowników Spółki w 2011 roku wdrożono w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. „Kodeks Etyki”, będący narzędziem wsparcia rzetelnego działania Spółki w konkurencyjnym i zmieniającym się otoczeniu.

Wspólnie wypracowane i wyznawane wartości przekładają się na reputację Spółki opartą na zaufaniu i przyczyniają się do osiągania zakładanych długookresowych rezultatów. Etyczne postępowanie, wspierające kulturę przedsiębiorstwa, to najważniejsze niematerialne aktywa, będące filarem odpowiedzialności wobec interesariuszy Spółki.

Dokument ten obejmuje takie obszary, jak misja KSC S.A., relacje między Pracownikami, normy określające kontakty z Klientami i rynkiem, etyczne certyfikaty: Pracownika, Plantatora, Klienta, normy określające zachowania proekologiczne. Normy zawarte w treści Kodeksu stanowią wsparcie dla kultury opartej na relacjach i rozwoju, a także określają system standardów i wartości Spółki wpływających na budowanie partnerskich relacji i wspierających dobre funkcjonowanie organizacji na wszystkich szczeblach. Zapisy Kodeksu promują również zachowania proekologiczne.

  • Etyka
    Etyka